topflashv1

Hållbar utveckling - inte bara snack!

I norra Bohuslän finns både våra rötter och vår framtid. Medlemmarna i Njord förvaltar ett arv och är måna om att framtida generationer också skall kunna leva och verka här.

Det kräver att vi hushållar med våra lokala resurser på ett klokt sätt, men också att vi utvecklar nya och för miljön skonsammare metoder.

Utvecklingen inom det lokala fisket är ett bra exempel. Det handlar om ett kustnära fiske som tar stor hänsyn till lokala förhållanden, där båtarna varje dag landar sina fångster och därmed kan leverera de allra färskaste skaldjuren.

Redan år 2000 träffades mellan de lokala yrkesfiskarna och myndigheterna en överenskommelse angående fisket i Koster- & Väderöfjorden. Fisket skulle ske med redskap och metoder som inte äventyrar beståndens hållbarhet eller orsakar långvarig skada på miljön.

Detta var starten på ett systematiskt utvecklingsarbete i samverkan mellan fiskare, marinbiologer och olika myndighetsrepresentanter. Idag sker allt yrkesfiske i Strömstads och Tanums kommuner med artselekterande fångstredskap, vilket innebär att bifångsterna minimeras.

I detta nätverk uppstod tankarna på att bilda ett kvalitetsvarumärke och ett projekt drogs igång. Arbetet utmynnade år 2007 i bildandet av Njord Närvaror Norra Bohuslän. Idag är både enskilda medlemmar och föreningen Njord aktörer att räkna med i utvecklingssammanhang.

Njords medlemskrets har sedan dess utökats och omfattar idag fler småföretagare med anknytning till kust och hav. Alla medlemmar har krav på sig att arbeta med frågor som handlar om hållbarhet och utveckling. När du köper en Njord-märkt produkt eller tjänst skall du veta att den kommer från ett företag som visar hänsyn mot naturen.

faglar